Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być wyjątkowo rozszerzone m.in. o zasady wprowadzonego projektu edukacyjnego, koncepcji pedagogicznej oraz zainteresowań, potrzeb i uzdolnień dzieci.

Liczba dzieci w oddziale wynosi 25, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

Aktualnie w przedszkolu działa 5 oddziałów.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, tj.: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godzin posiłków, harmonogramu zajęć dodatkowych.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zapisują go w dzienniku zajęć danej grupy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w umowie zawieranej z przedszkolem. Minimalny czas pobytu dziecka to czas realizacji podstawy programowej.

Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem i dlatego konieczne jest odbieranie dzieci z przedszkola wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców (na dany rok szkolny).

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 01-12-2017 - Edycja treści
  • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 17-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 524