Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 146 z siedzibą w Łodzi przy ul. Morcinka 3, 93-217 Łódź, tel.: 42 643-88-21, e-mail: kontakt@pm146.elodz.edu.pl .
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Janusz Brzozowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: pm146@inspektor-rodo.com.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Przedszkole, w tym realizacji Państwa praw.
 3. Celem przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest realizacja umowy oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
  3. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. Dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim, z którymi Administrator podpisał umowę o realizację zajęć nieodpłatnych lub odpłatnych na terenie Przedszkola.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. W związku z przetwarzaniem danych posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;

   Prawa te są wykonywane również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 107