KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 146 z siedzibą w Łodzi przy ul. Morcinka 3, 93-217 Łódź, tel.: 42 643-88-21, e-mail: kontakt@pm146.elodz.edu.pl .
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Janusz Brzozowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: pm146@inspektor-rodo.com.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Przedszkole, w tym realizacji Państwa praw.
 3. Celem przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest realizacja umowy oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
  3. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. Dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim, z którymi Administrator podpisał umowę o realizację zajęć nieodpłatnych lub odpłatnych na terenie Przedszkola.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. W związku z przetwarzaniem danych posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;

   Prawa te są wykonywane również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 111